MRP-Vizuální účetní systém

Daňová evidence

Účetní program Daňová evidence neboli Jednoduché účetnictví, v základní ceně 1998,-Kč bez DPH, je určen jak pro plátce DPH, tak i pro neplátce DPH.

 

 

Základní verze Daňové evidence obsahuje následující moduly:

Evidence příjmů a výdajů

Umožňuje vedení evidence o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, pokladního deníku, bankovní knihy, sledování DPH a pomocných knih DHNM a HNDM, objednávek, pohledávek a závazků, knihy jízd...
Kdykoliv Vás informuje o stavu Vašich finančních a materiálových prostředků v číselné i grafické podobě, o celkovém  hospodaření až do konečné roční uzávěrky (výkaz o majetku a závazcích, příjmech a výdajích). Program umožňuje sledovat hospodaření i za jednotlivá střediska a zakázky.

 

Faktury

Umožňuje sledování odběratelských a dodavatelských faktur, DPH, vystavování faktur, storna a penalizačních faktur, dodacích listů, příkazů k úhradě pro banku, sledování doby splatnosti faktur a vystavování předfaktur, evidenci dodavatelů a odběratelů, prohledávání podle různých kritérií, apod. Umožňuje kontrolu spolehlivosti plátců DPH a jejich účtů. Do faktur vkládá QR kódy v režimu QR platba nebo QR faktura.

Má uživatelsky modif. výstupní sestavy. Výstupy dokáže exportovat i do jiných windows aplikací (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML). Umožňuje realizovat homebanking a podporuje obchodování po Internetu - dokáže e-mailem rozesílat objednávky, faktury a proformafaktury.

Tento modul umožňuje importovat/exportovat faktury z/do Účetního systému MRP-K/S. Takže účetní firmy mohou používat MRP-K/S, zatímco obyčejný živnostník může používat pouze vizuální Fakturaci (která je jednoduchá na obsluhu a za nízkou cenu) a exporty z ní předávat účetní firmě, která mu v MRP-K/S povede kompletní účetní agendu.

 

Pokladní kniha

Modul Pokladní kniha umožňuje vedení více pokladen v různých měnách a evidenci příjmových a výdajových pokladních dokladů, jejich přidávání, opravu, mazání, prohlížení, a vyhledávání v nich.
Jednotlivé doklady umožňuje zaúčtovat do deníku, nebo vytisknout. Seřazení zápisů v Pokladní knize je možné uživatelsky nastavit podle zvolených kritérií.

 

Bankovní výpisy

s návazností na internetbanking umožňují efektivním způsobem vytvářet databázi bankovních výpisů, importovaných z elektronického bankovnictví. Stažené výpisy dokáže poloautomatickým způsobem spárovat s účetním deníkem a knihou faktur. Jejich přednosti se projeví zejména při zpracování velkého množství údajů. Podporuje formáty ABO, BEST KB/M-BEST, CITIBANK Internet, GE Capital a další. Dokáže zpětně vytvářet a tisknout bankovní výpisy získané pouze v elektronické formě.

 

Příkazy k úhradě

dokáží vytvářet a tisknout jak jednoduché, tak i hromadné příkazy k úhradě. Tyto příkazy je možné připravit přímým zadáváním dat nebo exportem z jiných modulů (např. z Knihy přijatých faktur). Vytvořené příkazy ponechává v archivu pro další případnou kontrolu. Podporuje různé internetbankingové formáty (ABO, BEST KB, CITIBANK Internet, ...).

 

Objednávky

Modul Objednávky umožňuje vést evidenci Přijatých/vydaných objednávek s přímou návazností na rezervaci ve skladovém hospodářství s možností přebírání zadaných údajů přímo do modulu Fakturace nebo do modulu Skladu. Možnost částečného vykrytí objednávky. Import objednávky elektronickou cestou v textovém formátu (tzv. "inhouse" formát). Možnost definice smluvní ceny nebo stanovení ceny až v okamžiku vykrytí.

 

Zakázky

Kniha zakázek umožňuje evidenci a zpracování dat týkajících se jednoho projektu, s možnostmi vyhledávání podle různých kritérií. Program umožňuje vystavovat faktury na základě evidovaných zakázek a rozúčtovat náklady na jednotlivé zakázky.

 

Majetek

Modul také označovaný jako HNDM umožňuje evidovat majetek a vypočítá roční t.j. daňový odpis.

Majetek

 

Kniha jízd

umožňuje evidovat vozidla, řidiče a služební jízdy soukromými nebo firemními vozidly. Eviduje ceny pohonných hmot a výšku cestovních náhrad. Generátor jízd je schopen doplnit knihu jízd o chybějící cesty. Při této činnosti vychází z předem zadaných údajů: seznamu tras, chybějících kilometrů,... Kniha jízd obsahuje evidenci údržby vozidiel, umožňuje používat motohodiny a spotřebu na motohodiny. Umožňuje tisk cestovních příkazů a vyúčtování pracovních cest.

 

Adresář dodavatelů/odběratelů

S modulem adres spolupracují ostatní moduly, ve kterých se pracuje s adresami zákazníků nebo dodavatelů.
Umožňuje vyhledávat podle názvu firmy, jména kontaktní osoby, IČ, DIČ, města, PSČ, poznámky k dané firmě, apod. Také je možné ve výstupech tisknout seznamy adres podle různých filtrů, tisknout adresy na obálky nebo na samolepící štítky různých formátů. Adresář umožňuje třídit adresy podle typu s možností dalšího členění. Dokáže kontrolovat spolehlivost plátců DPH a jejich bankovních účtů.

 

Daň z příjmu

Výborný pomocník pro přípravu a tisk vlastních formulářů:

  • daň z příjmu právnických osob
  • daň z příjmu fyzických osob
  • roční hlášení osob samostatně výdělečně činných pro VZP
  • roční hlášení osob samostatně výdělečně činných pro Správu sociálního zabezpečení

 

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy v animovaném 3D zobrazení ocení zejména firemní manažeři a ekonomové, protože dokáží v přehledné grafické formě analyzovat situaci ve firmě nejen za jednotlivé dny, ale až několik let zpětně. Kromě běžně žádaných analýz, jako jsou porovnání výnosů a nákladů, HV, cash flow, vývoj stavů vybraných účtů apod., umožňuje uživatelům programu nadefinovat si přímo vlastní grafy s vlastními vazbami mezi jednotlivými účty.

 

 

Výše uvedené moduly obsahuje základní, tedy nejlevnější, verze Daňové evidence.
Kromě základní verze nabízíme i Daňovou evidenci rozšířenou o následující moduly:

Skladová evidence

Program Skladová evidence je určen pro firmy a soukromé podnikatele, kteří potřebují vést komfortním způsobem skladové hospodářství. Eviduje stav zásob, výrobních čísel jednotlivého zboží, pohyby, … Lze vytvořit až 998 podskladů hlavního skladu. Automaticky vypočítá ze skladní ceny prodejní ceny podle zvolených marží. Předností programu je tisk přehledných výstupních sestav (aktuální ceníky, sledování zisku, pohybů, nadnormativních a podnormativních zásob, inventury skladu, doby záruky zboží, tisk čárových kódů na samolepící etikety, …). V propojení s Účetnictvím podporuje tvorbu hlášení INTRASTAT. Uživatele v něm dále zaujal relativně neomezený počet skladových karet a pohybů, složené a zřetězené karty, možnost modifikace výstupních sestav+volitelných sestav, fyzická inventura+možnost dorovnání stavu karet, propojení s mobilními čtečkami čárových kódů, filtrování zobrazení a výstupů skladových karet a pohybů, propojení s moduly maloobchodu, objednávek, faktur a účetního deníku. V propojení s účetnictvím umožňuje provádět zaúčtování skladových položek jak způsobem A, tak i B (a to bez dalších příplatků). Oceňování skladových zásob je možné váženým průměrem nebo metodou FIFO (a to bez dalších příplatků).

Sklad

 

Multiverze

Velkou oblibu (a to nejen u účetních firem) si získaly konfigurace v multiverzích, které umožňují jednoduchým způsobem evidovat a prohledávat agendy mnoho let zpětně nebo vést agendu až 9998 firmám na jednom počítači.

 

Síťová verze

Umožňuje pracovat na více stanicích v počítačové síti. Rozšíření o síť je cenově výhodné, protože se neplatí za každou stanici v síti.

 

 

Další stránky MRP-Vizuálního účetního systému:
Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2023 MRP-Informatics, spol. s r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku