Kontrolní hlášení DPH v MRP Vizuálním systému

Kontrolní hlášení DPH - příručka pro sestavení hlášení v MRP-Vizuálním účetním systému

(Datum poslední aktualizace dokumentu: 8. 2. 2016)


Zdrojem pro sestavení Kontrolního hlášení (dále jen KH) jsou daňové doklady zaevidované či vystavené v agendách:

UPOZORNĚNÍ: Pro správné naplnění Kontrolního hlášení doporučujeme k zadávání dokladů využívat tyto agendy: Faktury vydané, Faktury přijaté, Ostatní pohledávky, Ostatní závazky, Pokladní kniha!

Základním rozlišovacím znakem pro zařazení dokladů do příslušné části výkazu je Typ DPH. Dalšími pomocnými kritérii jsou:

Kromě výše uvedených údajů je třeba věnovat při evidování dokladu zvýšenou pozornost ještě těmto údajům:

POZOR! U uskutečněných plnění nad 10.000,- CZK je třeba při vystavování daňového dokladu důsledně trvat na tom, aby Vám Váš odběratel poskytl své DIČ (pokud je plátcem DPH). Pokud byste DIČ odběratele neměli a on přitom takovýto doklad uplatnil, nedošlo by ke "spárování" při zpracování výkazů po odeslání na Finanční správu. V KH Vašeho odběratele by doklad totiž figuroval "detailně" v části B.2, kdežto ve Vašem KH by figuroval "sumárně, nerozlišitelně" v části A.5. Což následně může skončit výzvou správce daně k podání následného kontrolního hlášení z důvodu pochybnosti o správnosti nebo úplnosti k původně podanému kontrolnímu hlášení.


Schéma zařazování dokladů do Kontrolního hlášení

Uskutečněná plnění:

 1. Doklady s přenesenou daňovou povinností, Typ DPH 56 - část A.1.
 2. Doklady ve zvláštním režimu pro investiční zlato, Typ DPH 60 - část A.3
 3. Doklady s opravou výše daně (insolvenční řízení), Typ DPH 57 - část A.4
 4. Doklady s Typy DPH 41, 48, 49, 58, 59 se zahrnou do části A.4 nebo A.5 takto:

Přijatá plnění:

 1. Doklady s přenesenou daňovou povinností (podle data daňové povinnosti), Typy DPH 93, 94 - část B.1.
 2. Doklady s Typy DPH 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84 (podle data daňové povinnosti) - část A.2
 3. Doklady s Typem DPH 88 Zasílání zboží (podle data daňové povinnosti) - část A.5
 4. Doklady s opravou výše daně - insolvenční řízení, Typ DPH 96 (podle data nároku na odpočet) - část B.2
 5. Doklady s Typem DPH 71, 72, 97, 98 se zahrnou do části B.2 nebo B.3 (podle data nároku na odpočet) takto:

Příklady zaevidování dokladů v programu a jejich zařazení do Kontrolního hlášení:

Tuzemská faktura přijatá
Tuzemská faktura přijatá s přenesenou daňovou povinností
Faktura přijatá z EU
Ostatní závazek - leasingová splátka popř. splátka ze splátkového či platebního kalendáře
Tuzemská faktura vydaná
Tuzemská faktura vydaná s přenesenou daňovou povinností
Tuzemská faktura vydaná - opravný daňový doklad (dobropis) nad 10.000,- od 01.04.2019
Denní tržba z maloobchodu - ruční zadání
Tržba z Maloobchodu/Restaurace - import uzávěrky

Tuzemská faktura přijatá

U tuzemských přijatých plnění správně vyplňte:


Tuzemská faktura přijatá s přenesenou daňovou povinností

(Kontrolní hlášení od 01.01.2016 nahrazuje Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty).
Pro zařazení dokladu do výpočtu KH je třeba správně vyplnit:


Faktura přijatá z EU


Ostatní závazek - leasingová splátka popř. splátka ze splátkového či platebního kalendáře


Tuzemská faktura vydaná

Jako evidenční číslo dokladu se uplatní Číslo faktury. Pro zaúčtování faktur vytvořených v jiném SW, lze zadat původní číslo dokladu na záložku Rozšířené informace.


Tuzemská faktura vydaná s přenesenou daňovou povinností

Kontrolní hlášení od 01.01.2016 nahrazuje dřívější výkaz DPHEVD (Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty).
Pro zařazení dokladu do výpočtu KH je třeba správně vyplnit:


Tuzemská faktura vydaná - opravný daňový doklad (dobropis) nad 10.000,- od 01.04.2019

Od 01.04.2019 dochází v Zákonu o DPH ke změně v paragrafu 42. U opravy základu daně, pokud je snižován základ, se doklad uvede do Přiznání k DPH a Kontrolního hlášení za zdaňovací období, ve kterém plátce vynaložil úsilí, které po něm lze rozumně požadovat k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. O postupu zařazení takového dokladu se mj. hovoří v Otázkách a odpovědích na stránkách Finanční správy. Citujeme z těchto stránek otázku:

U měsíčního plátce - poskytovatele plnění došlo ke snížení základu daně opravou podle § 42 zákona o DPH ke dni 29. 5. 2019 (uskutečnění) a to ve výši -15.000,- Kč, plátce však vynaložil úsilí doručit opravný daňový doklad (§ 45 zákona o DPH) příjemci plnění až dne 2. 6. 2019. Podle § 42 odst. 6 zákona o DPH bude opravný daňový doklad (na snížený základ daně) zahrnut do daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení za 06/2019. Do kontrolního hlášení části A.4. KH plátce-poskytovatel plnění do položky datum povinnosti přiznat daň uvede – den uskutečnění podle § 42 odst. 3 zákona o DPH – tj. 29. 5. 2019 (tento den musí být rovněž uveden i na opravném daňovém dokladu - § 45 odst. 1 písm. k) zákona o DPH). Pozn.: Pokud opravou podle § 42 zákona o DPH dochází ke zvýšení základu daně nebo jde o situace podle § 42 odst. 3 písm. b) až d) zákona o DPH (reorganizace) - tak, oprava základu daně jako samostatné zdanitelné plnění se vždy uvede v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se tato oprava považuje za uskutečněnou.

Z tohoto příkladu vyplývají nutné změny ve způsobu zadání daňového dobropisu (v MRP Vizuálním účetním systému s typem dokladu "D" ). Při zaevidování dokladu je mj. třeba dbát na správné uvedení těchto polí:


Denní tržba z maloobchodu - ruční zadání do pokladní knihy

Pro správné přenesení maloobchodních tržeb do výkazu KH je třeba rozdělit doklady na 2 skupiny:

 1. na doklady pro plátce DPH s uvedeným DIČ přesahující částku 10.000,- a
 2. na všechny ostatní doklady.
Add 1. Tržbu v maloobchodě (daňový doklad) s uvedeným DIČ odběratele a částkou přesahující 10.000,-

Add 2. Všechny zbylé doklady bez DIČ či s částkou nižší než 10.000,-

Tržba z maloobchodu - automatické načtení do Ostatních pohledávek

Pro uživatele programů MRP-Maloobchod a MRP-Restaurace je připravena automatická funkce v rámci uzávěrky, která na základě paragonů zapíše do knihy Ostatních pohledávek odpovídající doklady. Tyto následně slouží jako zdroj pro výpočet KH (a také Přiznání k DPH).
(Systém funguje jak pro ON-LINE tak pro OFF-LINE propojení.)


Náležitosti přidané Ostatní pohledávky: