Zásady ochrany osobních údajů

Společnost MRP - Informatics, spol. s r.o., Na Stráni 532, Slušovice, IČ: 46900675, DIČ: CZ46900675, registrována u rejstříkového soudu v Brně a vedená pod spisovou značkou C. 5692 prohlašuje, že informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků jsou zpracovávány výhradně pro účely splnění smlouvy, vyřízení objednávky, zaslání objednaného software či zboží (dle článku 6 odst. 1 písm. b) a c) nařízení EU 2016/679) a k provádění servisu či služeb souvisejících s užíváním softwaru zákazníkem, a to nejen na základě oprávněného zájmu naší společnosti MRP-Informatics, spol. s r.o. (správce osobních údajů), ale také v zájmu našich zákazníků tak, aby mohli využívat nejnovější verze našich programů v souladu s měnící se legislativou (dle článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení EU 2016/679).

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu nutném pro splnění obchodních závazků, závazků vyplývajících z Licenčního ujednání a pro splnění povinností vyplývajících z platné legislativy. Pro tyto účely uchováme tyto nezbytné údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt, IČ, DIČ a číslo bankovního účtu.

Společnost MRP - Informatics, spol. s r.o. prohlašuje, že nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů uvedených v článku 9, odst. 1 nařízení EU 2016/679.

Osobní údaje našich zákazníků neposkytujeme třetím osobám. Výjimkou je externí přepravce Česká pošta s.p., který však obdrží pouze nezbytné údaje pro doručení, a případy, kdy nám to platné zákony přímo nařizují (finanční správa, soudy ČR, Policie ČR, ...). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje v listinné podobě uchováváme v uzamčených střežených prostorech, kde mají přístup pouze pověření zaměstnanci společnosti MRP-Informatics, spol s r.o., v datové podobě jsou pak uchovávány na zabezpečených serverech, které spravuje výhradně naše společnost MRP-Informatics, spol. s r.o.

Zákazník má právo:

Žádosti týkající se osobních údajů je nutné doručit písemnou formou na výše uvedenou adresu naší společnosti, anebo se osobně dostavit na pobočku naší společnosti ve Zlíně, Osvoboditelů 3315 či v Praze, Náchodská 697/116, kde bude žádosti vyhověno po dostatečném prokázaní a ověření Vaší identity. V případě opakované žádosti si vyhrazujeme právo účtovat si za tuto službu přiměřený poplatek.

 

Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2023 MRP-Informatics, spol. s r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku