Licenční ujednání

Licenční ujednání a rozsah záruky na MRP® software

MRP-Informatics, s.r.o. zaručuje, že dodaná média nemají vadu materiálu ani záznamu, která by jakýmkoli způsobem bránila instalaci programů do počítače uživatele. V případě zjištění nečitelnosti dodaných médií je firma MRP-Informatics, s.r.o. neprodleně vymění. Nárok na bezplatnou výměnu dodaných médií v případě jejich nečitelnosti má uživatel do 30 dnů od zakoupení programu. Firma MRP-Informatics, s.r.o. neposkytuje žádné jiné záruky a ani na sebe nebere žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v souvislosti s použitím dodaných softwarových produktů. Koupí software (nového programu nebo jeho upgrade) si uživatel kupuje pouze licenci na užívání tohoto software podle podmínek stanovených firmou MRP-Informatics, s.r.o., výkon majetkových práv ale zůstává i nadále výhradně v pravomoci firmy MRP-Informatics, s.r.o. Právo užívání konkrétní licence software vzniká koncovému uživateli dnem připsání příslušné peněžní částky za užívání této licence na účet firmy MRP-Informatics, s.r.o. Uživatel software neboli plátce souhlasí s tím, že mu firma MRP‑Informatics, s.r.o. bude zasílat faktury (daňové doklady) e-mailem v  elektronické podobě ve formátu PDF podepsané uznávaným elektronickým podpisem neboli uznávanou elektronickou značkou.


Uživatel smí:

 1. Mít nainstalován dodaný softwarový produkt pouze jedenkrát na jediném počítači v témže reálném čase.
 2. Mít nainstalován dodaný softwarový produkt v počítačové síti na více počítačích pouze tehdy, jedná-li se o licenci pro počítačovou síť určenou. Upozornění: MULTI neboli MULTIVERZE neznamená MULTILICENCI a proto MULTIVERZE smí být nainstalována pouze na jediném počítači v témže reálném čase.
  Následující body 3. a 4. tohoto odstavce platí jenom pro účetní systém MRP-K/S.
 3. Instalovat a používat pouze jedinou kopii dodaného softwarového produktu na jediném počítači, který bude z pohledu programu sloužit jako SERVER.
 4. Používat dodaný softwarový produkt pouze na tolika KLIENTských počítačových stanicích, na kolik stanic má zakoupenou zvlášť licenci.
  Následující body 5. a 6. tohoto odstavce platí jenom pro uživatele systému MRP-Video.
 5. Instalovat a používat pouze jedinou kopii dodaného softwarového produktu na jediném počítači, který bude z pohledu programu sloužit jako SERVER.
 6. Instalovat a používat KLIENTskou část softwarového produktu MRP-Videa na tolika počítačových stanicích, na kolika bude potřebovat
 7. Vytvořit si pro účely archivace jednu záložní kopii dodaného softwarového produktu (což také doporučujeme).

Uživatel nesmí:

 1. Provádět u dodaného softwarového produktu jakékoli změny, ani jej dekódovat a využívat tak získaný kód nebo databáze nebo jejich části samostatně nebo ve spojení s jiným programovým vybavením.
 2. Poskytnout ani zapůjčit dodaný softwarový produkt ani jeho část třetí osobě nebo umožnit třetí osobě (bez zakoupení řádné licence k tomu určené) využívat dodaný softwarový produkt pomocí tzv. terminálových služeb - vzdálené plochy přes internet apod.
 3. Prodat dodaný software ani se zříci užívacích práv ve prospěch třetí osoby. (Smí se pouze zříci užívacích práv bez náhrady.)

Uživatel je povinen:

 1. Zabránit případnému zcizení dodaného softwarového produktu.
 2. Před nasazením softwarového produktu do praktického využívání se plně seznámit se všemi jeho funkcemi, i s funkcemi nepopsanými v manuálu, a s funkcemi operačního systému, pod nímž je softwarový produkt provozován.
 3. Ve vlastním zájmu provádět pravidelné zálohy všech dat na kvalitní záznamová média (doporučujeme provádět na zvláštní média denní zálohu, na zvláštní média týdenní zálohu, na zvláštní média měsíční zálohu).
 4. Okamžitě překontrolovat všechny výstupy z programu s aktuální daňovou a právní legislativou, v případě nesrovnalostí provést příslušnou nápravu.
 5. Zabránit přístupu k programu osobám neznalým jeho funkcí a funkcí operačního systému, pod kterým je provozován.
 6. Používat program pouze na bezporuchových počítačích nenapadených počítačovými viry.
 7. U účetních systémů ve vlastním zájmu provádět pravidelné aktualizace (několikrát ročně - nejlépe přes internet) dodaného softwarového produktu.


MRP-Informatics, s.r.o. upozorňuje uživatele, že každý softwarový produkt je chráněn, kromě jiného, jedinečným licenčním číslem.

Pouze řádným registrovaným uživatelům bude nabízeno zdarma telefonické HOT-LINE poradenství do jednoho roku od zakoupení řádné licence (nebo upgrade) a cenové zvýhodnění v případě odběru nových verzí programů!

V případě porušení výše uvedeného licenčního ujednání ztrácí uživatel programu licenci na užívání programu bez náhrad a může být vůči němu vedeno soudní stíhání dle Autorského zákona za zneužití práv na užívání software.